لیست مشتریان

نام شرکت : شرکت کالسیمین
زمینه فعالیت: صنعتی و معدنینام شرکت : شرکت سرب و روی ملی ایران
زمینه فعالیت: صنعتی و معدنینام شرکت : شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
زمینه فعالیت: صنعتی و معدنینام شرکت : شرکت ذوب روی بافق یزد
زمینه فعالیت: صنعتی و معدنینام شرکت : تولید روی بندر عباس
زمینه فعالیت: صنعتی و معدنینام شرکت : ذوب و احیای روی قشم
زمینه فعالیت: صنعتی و معدنینام شرکت : شرکت سپنتا روی


نام شرکت : شرکت کوثر روی ایرانیان


نام شرکت : شرکت ترکیب پردازان


نام شرکت : شرکت زرین روی


نام شرکت : شرکت کهن کاران


نام شرکت : شرکت تدبیر عمران خراسان


نام شرکت : شرکت رادان تهویه شرق