گالری تصاویر

  • نمایش همه عکس ها
  • محصولات
  • بازدیدکنندگان از شرکت
  • R & D
  • گواهینامه ها
  • Q & C
  • کلکسیون افتخارات
  • فضای سبز
zoom
portfolio

در دونوع 4 و 5 میل

محصول شرکت کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

در دو نوع 4 و 5 میل

محصول شرکت کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

Catalist Parsian Co

zoom
portfolio

شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

Catalist Parsian company

zoom
portfolio

کلسیم دار

محصول شرکت کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شرکت کاتالیست پارسیان

ثبت کنترل نهایی محصول تولید شده

zoom
portfolio

شرکت کاتالیست پارسیان

ثبت کنترل نهایی محصول تولید شده

zoom
portfolio

شرکت کاتالیست پارسیان

ثبت کنترل نهایی محصول تولید شده

zoom
portfolio

شرکت کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

واحد کنترل کیفی

شرکت کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

واحد کنترل کیفی

شرکت کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

واحد کنترل کیفی

شرکت کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

حضور در بین 20 شرکت برتر دانش بنیان کشور

zoom
portfolio

در رشته طناب کشی

المپیاد ورزشی کارکنان هلدینگ توسعه معادن روی ایران

zoom
portfolio

در رشته طناب کشی

المپیاد ورزشی کارکنان هلدینگ توسعه معادن روی ایران

zoom
portfolio

شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان

در دومین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی و متالوژی زنجان

zoom
portfolio

شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شیمیایی کاتالیست پارسیان

zoom
portfolio

شیمیایی کاتالیست پارسیان