محصولات کاتالیست

کاتد بی متال در تولید روی به روش هیدرومتالوژی از این محصول در داخل سل های الکترولیز به عنوان قطب منفی و دریافت کننده محصول روی به صورت ورق استفاده می شود.تفانمونه استفاده از کاتد در کارخانجات تولید رویاین محصول در تولید روی به روش هیدرومتالوژی از این محصول در داخل سل های الکترولیز به عنوان قطب منفی و دریافت کننده محصول روی به صورت ورق استفاده می شود.


نمونه استفاده از کاتد در کارخانجات تولید رویآند : در تولید روی بروش هیدرومتالوژی از این محصول در داخل سل های الکترولیز بعنوان قطب مثبت و ایجاد جریان الکتریکی فرآیند استفاده میشود آند ها از جنس سرب و آلیاژهای سرب در دو نوع بیمتالی و شاخکی تولید میگردند.


نمونه استفاده از آند در کارخانجات تولید روی


آند : در تولید روی بروش هیدرومتالوژی از این محصول در داخل سل های الکترولیز بعنوان قطب مثبت و ایجاد جریان الکتریکی فرآیند استفاده میشود آند ها از جنس سرب و آلیاژهای سرب در دو نوع بیمتالی و شاخکی تولید میگردند.

آند : در تولید روی بروش هیدرومتالوژی از این محصول در داخل سل های الکترولیز بعنوان قطب مثبت و ایجاد جریان الکتریکی فرآیند استفاده میشود آند ها از جنس سرب و آلیاژهای سرب در دو نوع بیمتالی و شاخکی تولید میگردند.

آند : در تولید روی بروش هیدرومتالوژی از این محصول در داخل سل های الکترولیز بعنوان قطب مثبت و ایجاد جریان الکتریکی فرآیند استفاده میشود آند ها از جنس سرب و آلیاژهای سرب در دو نوع بیمتالی و شاخکی تولید میگردند.

این نوع ورق ها در مکان هایی مورد استفاده قرار میگیرد که نیاز به ایزوله کردن در مقابل اشعه ایکس می باشدمکان هایی مثل بیمارستان ها ، آزمایشگاه ها و سایر مکان های استفاده کننده از اشعه ایکس .

نمونه تولید ورق های سربی رولی تولید شده در شرکت کاتالیست پارسیان

شرکت کاتالیست پارسیان تولید کننده انواع آند و کاتد آزمایشگاهی می باشداین نوع محصولات تولیدی ، در واحدهای تحقیقاتی شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد که توسط شرکت کاتالیست پارسیان در سایزهای مختلف بر مبنای سفارش مصرف کنندگان تولید و عرضه می گردد.

نمونه آند و کاتد آزمایشگاهی تولید شده در شرکت کاتالیست پارسیان